LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
10-01-2021
(Chủ nhật)
TOEFL JUNIOR 1984 JUNIOR CHALLENGE (C) (JC) 750.000
16-01-2021
(Thứ bảy)
TOEFL PRIMARY 1902 PRIMARY STEP 1 CHALLENGE (C) (PA-C) 560.000
PRIMARY STEP 2 CHALLENGE (C) (PB-C) 560.000
23-01-2021
(Thứ bảy)
Tin học CERTIPORT (IC3) 1983 COMPUTING FUNDAMENTALS CHALLENGE (C) (CF-C) 580.000
KEY APPLICATIONS CHALLENGE (C) (KA-C) 580.000
LIVING ONLINE CHALLENGE (C) (LO-C) 580.000
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) 1960 COMPUTING FUNDAMENTALS CHALLENGE (SC) (CF-SC) 580.000
KEY APPLICATIONS CHALLENGE (SC) (KA-SC) 580.000
LIVING ONLINE CHALLENGE (SC) (LO-SC) 580.000
24-01-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 0 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
30-01-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 0 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
27-02-2021
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 329 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
28-02-2021
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 898 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
06-03-2021
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 999 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
LEVEL 2 (LB) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNER 999 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000
22-05-2021
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 1000 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
LEVEL 2 (LB) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNER 999 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000