LỊCH THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC QUỐC TẾ

(Để xem chi tiết lịch thi Click Chọn)

Ngày thi Nhóm cấp độ Số lượng được đăng ký Cấp độ thi Lệ phí (VNĐ) Đăng ký
08-10-2022
(Thứ bảy)
PTE GENERAL 999 FOUNDATION (FD) 1.000.000
LEVEL 1 (LA) 1.000.000
LEVEL 2 (LB) 1.000.000
PTE YOUNG LEARNERS 994 FIRSTWORDS (FW) 550.000
SPRINGBOARD (SB) 550.000
QUICKMARCH (QM) 550.000
BREAKTHROUGH (BT) 550.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1535 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
15-10-2022
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 630 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
16-10-2022
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 411 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 0 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
22-10-2022
(Thứ bảy)
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1667 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
23-10-2022
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 558 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000
Giảng dạy tiếng Anh (TKT) 242 MODULE 1 (M1) 1.055.000
MODULE 2 (M2) 1.055.000
MODULE 3 (M3) 1.055.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 1 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
30-10-2022
(Chủ nhật)
Tiếng Anh Tổng Quát (KET-PET) 616 KET (K) 870.000
PET (P) 870.000
Tiếng Anh Thiếu Nhi - (YLE) 646 STARTERS (S) 650.000
MOVERS (M) 650.000
FLYERS (F) 650.000
13-11-2022
(Chủ nhật)
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) 99 COMPUTING FUNDAMENTALS (S) (CF-S) 580.000
KEY APPLICATIONS (S) (KA-S) 580.000
LIVING ONLINE (S) (LO-S) 580.000